İran ipliğine ek yükümlülük geldi!

Bakanlar Kurulu, naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında, 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak belirli tutarlarda ek mali yükümlülük getirdi. ANKARA - Bakanlar Kurulu, naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında, 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak belirli tutarlarda ek mali yükümlülük getirdi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Karar, 10 Mayıs 2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran menşeli naylon iplik ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Karara göre, ''5402.31'' Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) naylon ipliğin İran menşeli olanlarının ithalatında, 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülüğün, 10 Ağustos 2012 ile 9 Ağustos 2013 arasında brüt kilogram başına 1,225 dolar, 10 Ağustos 2013 ile 9 Ağustos 2014 arasında brüt kilogram başına 1,20 dolar, 10 Ağustos 2014 ile 9 Ağustos 2015 arasında da yine brüt kilogram başına 1,175 dolar olarak uygulanması kararlaştırıldı.

  • Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek. Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanacak.
  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanacak.

Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenlere, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası verilecek. Karar, 10 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.