×

Fiyat ListelerimizPAMUK / POLYESTER MELANJ İPLİK FİYAT LİSTESİ

CİNSİ

STD

50 / 50 VD'Lİ

70 / 30 VD'Lİ

Renk Adı

20 / 1

20 / 1

20 / 1

Karmelanj

-

8,25

8,65

Gri - 15

-

8,25

8,65

Gri - 17

7,65

8,25

8,65

Gr - 2

7,65

8,25

8,65

Gr - 3

7,85

8,45

8,85

Gri - 600

8,55

9,05

9,65

Gr - 4

7,85

8,65

8,85

Gri -12

-

8,65

9,25

Smoke

-

8,65

9,95

Gri - 16

8,05

9,55

10,85

Gri - 30

8,05

9,95

11,35

Naval

9,45

10,95

11,55

İndigo

8,35

10,65

11,65

İndigo - 2

8,35

9,55

10,55

İndigo - 4

8,45

9,95

11,25

Jean

8,45

9,85

10,5

Jean - 1

8,45

9,85

11,05

Jean - 2

8,45

9,85

11,05

Jean - 3

8,15

8,75

9,75

Jean - 4

8,45

9,95

11,05

Jean - 8

8,45

9,55

10,75

Chesnut

8,45

10,05

11,25

Meşe

8,45

9,95

10,95

Kahvekar

-

8,25

8,65

Mkh

-

8,65

9,15

Bisküvi

-

8,25

8,75

D Mavisi

7,85

8,65

9,35

B Mavisi

8,15

8,65

9,75

Captan

8,05

8,65

9,25

Sand

-

8,55

9,05

Kah - K

-

8,93

9,85

Kah - 1

-

8,60

8,90

Kah - 2

-

8,60

8,90

Kah - 3

-

8,60

8,90

Mavi - K

-

8,58

9,08

Mavi

-

-

9,68

Mavi - 1

-

 

8,85

Mavi - 2

-

 

8,85

Mavi - 3

-

 

8,85

Steel

-

-

10,85

Muline - 11,80